Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи

_________________Головко О.М.

(підпис) (П.І.Б.)

____________________________

(дата, місяць, рік)

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Проблеми теорії права»

Галузь знань (0304) “Право”

(шифр, назва галузі)

Напрям підготовки (6.030401) “Правознавство”

(код, назва напряму підготовки або спеціальності)

Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”

(назва ОКР)

м. Харків

2013 р.


Передмова

Робоча навчальна програма з дисципліни «Проблеми теорії держави та права» для студентів за напрямом підготовки (6.030401) “Правознавство” на 25 арк.

СХВАЛЕНО Науково-методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ _______________________ Протокол № _______ (дата, місяць, рік ) ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою факультету права та масових комунікацій ________________________ Протокол № _______ (дата, місяць, рік ) ______________ ________________ (підпис) (П.І.Б.)
ПОГОДЖЕНО Секцією з юридичних дисциплін Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. науково-методичної ради Харківського національного університету внутрішніх справ _______________________ Протокол № _______ (дата, місяць, рік ) ______________ ________________ (підпис) (П.І.Б.) ЗАТВЕРДЖЕНО На засіданні кафедри загальноправових дисциплін ________________________ Протокол № _______ (дата, місяць, рік ) _______________________ _____________________________ (підпис) (П.І.Б.)

Рецензенти:

Передерій О.С. кандидат юридичних наук , доцент кафедри міжнародного права факультету міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;

Кріцак І.В. старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Харківського національного університету внутрішніх справ.

Розробники: Головко О.М., Погрібний І.М., Холод Ю.А., Гейда О.В. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013.

Ó Головко О.М., Погрібний І.М., Холод Ю.А., Гейда О Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема..В.

© Харківський національний університет внутрішніх справ


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Шифри та назви галузі знань, код та назва напряму підготовки, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ЕСТS – 3 Загальна кількість годин – 108 Кількість модулів – 1 Змістових модулів – 1 0304 «Право»; 6.030401 «Правознавство»; бакалавр Цикл підготовки ___________ (назва циклу) Навчальний курс 4_ (номер) Семестр 8 (номер) Види контролю: Підсумковий модульний контроль залік
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 20; самостійної роботи – 88. Розподіл навчальної дисципліни за видами занять: (денна форма навчання) Лекції – 20; (години) Самостійна робота – 88; (години) Індивідуальні завдання: Реферати (тощо) – 1, 8 (кількість; № семестру)
Розподіл навчальної дисципліни за видами занять: (заочна форма навчання) Лекції – ______; (години) Самостійна робота – ______; (години Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема.) Індивідуальні завдання: Реферати – ________________ (кількість; № семестру2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу полягає у засвоєнні проблем теорії держави та права, вдосконаленні знань із галузевих юридичних дисциплін, зокрема тих тем, що мають прикладне значення, а також у формуванні навичок орієнтування у конкретних життєвих ситуаціях, пов’язаних з проблемними питаннями юридичної практики, у розширенні юридичного світогляду студентів, виробленні у них вмінь правильно тлумачити і застосовувати нормативні юридичні документи, юридично коректно оцінювати юридичні факти, мислити правовими категоріями, зміцнювати режим законності як основу діяльності державних органів.

Програма дисципліни виходить з основного завдання цього курсу в нинішніх умовах: сприяти забезпеченню підготовки правників високої кваліфікації Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема., готових і здатних брати участь у розбудові суверенної, правової, демократичної держави України. Це завдання може бути виконане в значній мірі шляхом засвоєння студентами-юристами найбільш загальних і основних закономірностей виникнення, структури, функціонування і розвитку держави і права, які, як відомо, саме і становлять предмет даної науки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: на понятійному рівні: засвоєння особливостей предмету, методології проблем теорії права як юридичної науки, основних проблемних правничих категорій (понять), загальних закономірностей правового розвитку України, визначальних умов оптимального поєднання сучасного, новітнього правового матеріалу із традиційними, класичними для вітчизняного правознавства розробками; на фундаментальному рівні: усвідомлення новітніх змін, що мають місце у ставленні Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. суб’єктів соціального спілкування (соціальної взаємодії) до таких правових явищ як право і закон, система права, система законодавства, правовий статус людини і громадянина, юридично значуща поведінка тощо; на практично-творчому рівні: оволодіння фундаментальними (основоположними) поняттями юридичного світогляду і правового мислення, отримання чітких уявлень про законність і конституційність, правовий і не правовий закон, правотворчість і правозастосування, правопорушення і правомірну поведінку і т. ін.

вміти: на репродуктивному рівні: демонструвати розуміння причин, наслідків, механізму правового розвитку України в контексті сучасних правотворчих процесів, аналізувати нормативно-правові акти, правильно застосовувати їх у практичній діяльності, юридично коректно оцінювати правові явища, діалектично мислити правовими категоріями; на Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. евристичному рівні: готувати наукові доповіді, реферати, самостійно працювати з першоджерелами, науковою літературою, визначати власну позицію у своїй професійній діяльності, орієнтуючись на проблемні питання, пов’язані із функціонуванням права як соціального інститу права; на творчому рівні: застосовувати набуті знання і навички у процесі вивчення інших юридичних дисциплін, на практиці, збагачувати власну професійну правову культуру, свої юридичні знання теоретичного характеру шляхом самоосвіти (самовдосконалення).

3. Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ № 1.

Змістовий модуль №1. Загальні проблеми теорії держави та права.

Тема №1. Проблема праворозуміння.

Проблема та типологія праворозуміння. Проблема багатоманітності теорій права. Особливість основних теорій права. Основні сучасні підходи до праворозуміння. Інтегративне визначення поняття права Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема.. Проблема визначення змісту права. Принципи права як елемент змісту права. Проблема визначення обсягу поняття конституційного принципу верховенства права. Право та закон, їх співвідношення. Правовий закон, його основні ознаки. Критерії розрізнення правового та неправового закону. Значення розрізнення права та закону. Право і політика, їх співвідношення.

Тема №2. Законодавство: проблеми теорії та практики застосування.

Поняття законодавства у широкому і вузькому значенні. Тлумачення терміна “законодавство” Конституційним судом України. Поняття системи законодавства. Співвідношення системи законодавства та системи права. Співвідношення понять “акти законодавства” та “законодавчі акти”. Структура системи законодавства. Ієрархічна структура системи національного законодавства України. Закони як вид нормативно-правових актів. Проблема забезпечення в Україні верховенства законів в Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. системі нормативно-правових актів. Державна реєстрація відомчих нормативно-правових актів. Правовий статус електронних текстів нормативно-правових актів. Види нормативно-правових актів в Україні. Поняття юридичної сили нормативно-правових актів. Співвідношення правових актів та актів законодавства. Види правових актів. Співвідношення нормативно-правових актів з актами тлумачення та актами застосування права. Юридичні колізії, їх основні види та засоби вирішення. Міжнародні договори як частина національного законодавства України. Проблема співвідношення національного законодавства України та законодавства Європейського Союзу.

Тема №3. Теоретико-правові проблеми вдосконалення законодавства.

Проблема визначення поняття вдосконалення законодавства. Форми вдосконалення законодавства. Поняття систематизації законодавства. Проблема функцій систематизації законодавства. Основні форми Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. систематизації законодавства. Проблеми кодифікації національного законодавства України. Правовий статус Української кодифікаційної комісії та Української комісії з питань правничої термінології. Законодавча техніка як вид юридичної техніки та інструмент вдосконалення змісту законодавства.

Тема №4. Правовий статус людини та громадянина: проблеми теорії та практики.

Поняття прав людини. Ознаки прав людини. Види прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини. Проблема тлумачення юридичних категорій: „права” і „свободи”, „основні та інші права і свободи”, „права, свободи і обов’язки людини та громадянина”. Проблема тлумачення „законного інтересу” як юридичної категорії. Гарантії прав і свобод людини та громадянина. Основні правомірні способи захисту суб’єктивних прав. Роль і місце Уповноваженого Верховної Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. Ради України з прав людини в механізмі захисту прав людини. Міжнародний захист прав людини. Співвідношення понять “людина”, “особистість”, «індивід», “громадянин”. Поняття правового статусу людини та громадянина. Структура правового статусу громадянина. Види правового статусу громадянина.

Тема №5. Проблеми та сучасний стан правозастосовної діяльності в Україні.

Правозастосування як форма реалізації права: поняття та основні ознаки. Проблема класифікації основних стадій процесу застосування права. Правова кваліфікація як елемент правозастосовного процесу. Проблема та гарантії встановлення об’єктивної істини в правозастосовному процесі. Правозастосовна помилка: поняття, види. Фальсифікація юридичних фактів. Акт застосування права: поняття, ознаки. Види актів застосування права. Проблема існування прогалин в праві. Способи подолання прогалин Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. в праві.

Тема №6. Тлумачення норм права: проблеми теорії та практики.

Поняття тлумачення норм права. Проблема багатоманітності підходів до визначення обсягу поняття тлумачення. „З’ясування” та „роз’яснення” змісту норм права. Причини, що викликають необхідність тлумачення закону. Проблема визначення „мети” юридичного тлумачення. Розрізнення букви і духу закону при його тлумаченні. Проблеми процесу досягнення мети тлумачення (способи тлумачення). Види способів тлумачення. Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту. Випадки неприпустимості поширювального та обмежувального тлумачення. Офіційне і неофіційне тлумачення. Нормативне та казуальне, автентичне та легальне тлумачення. Правова природа результатів офіційного тлумачення. Побутове, професійне та доктринальне тлумачення. Офіційне і доктринальне тлумачення, їх співвідношення Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема.. Правотлумачні (інтерпретаційні) акти. Класифікація інтерпретаційних актів. Функції актів тлумачення норм права.

Тема №7. Проблеми правової кваліфікації поведінки суб’єктів права.

Юридично значуща поведінка («поведінка у сфері права»), її поняття, ознаки, основні види. Поняття правомірної поведінки. Ознаки правомірної поведінки. Склад правомірної поведінки. Мотиви та стимули правомірної поведінки. Види правомірної поведінки. Проблема визначення обсягу поняття правопорушення. Об’єктивні та суб’єктивні причини правопорушень. Види правопорушень. Проблема визначення поняття та ознак юридичної відповідальності. Функції, причини, цілі юридичної відповідальності. Класифікація видів юридичної відповідальності. Підстави юридичної відповідальності: проблеми теорії та практики. Співвідношення суб’єкта правопорушення та суб’єкта юридичної відповідальності. Поняття державного примусу Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема., його основні види та співвідношення з юридичною відповідальністю. Проблема визначення видів протиправної поведінки. Винне діяння. Безвинне діяння. Об’єктивно протиправне діяння.

Тема №8. “Зловживання правом” як юридична категорія і проблема юридичної практики.

Теоретико-правова проблема тлумачення терміна „зловживання правом”. Поняття зловживання правом. Основні ознаки зловживання правом. Види зловживання правом. Недопустимість зловживання правом як принцип права. Державно-правові заходи обмеження зловживання правом. Передумови зловживання правом.

Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема.

Внутрішня та зовнішня форми права. Співвідношення понять “форма права” та “джерело права”. Багатозначність терміна “джерело права”. Основні зовнішні форми права. Співвідношення права та законодавства. Співвідношення нормативних та Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. індивідуальних договорів в Україні. Судовий прецедент в правовій системі України. Статус прецедентів Європейського суду з прав людини в Україні. Акти Конституційного суду України, їх роль та місце в системі джерел права України. Співвідношення міжнародного та національного права.Міжнародне та національне право: загальне та особливе. Теорії співвідношення міжнародного та національного права.

Тема №10. Проблема правосвідомості та правової культури, законності та правопорядку.

Поняття правової свідомості, її ознаки. Взаємодія права та правосвідомості. Роль правосвідомості в правотворчості. Роль правосвідомості в правозастосуванні. Проблема визначення структури правової свідомості. Функції та види правосвідомості. Правова культура суспільства та особи: поняття та структура. Проблема правового нігілізму, причини його виникнення та шляхи Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. подолання. Проблема правового ідеалізму. Законність та правопорядок як теоретико-правова проблема. Принципи та гарантії законності. Співвідношення законності та правопорядку.


4. Структура навчальної дисципліни

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та темами (денна форма навчання)

Номер модулю Номер та назва змістового модулю, номер та найменування теми Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни Література Вид контролю
Всього з них:
лекції Семінарські заняття Практичні заняття Лабораторні заняття Самостійна робота
Семестр № 8
Модуль 1 Всього за модуль № 1
Змістовий модуль № 1 МК
Тема №1: Проблема праворозуміння Основна: 4,6,8,13,15 Додаткова: 6,18,44,66
Тема №2: Законодавство: проблеми теорії та практики застосування Основна: 1, 7,10, 15 Додаткова: 21,28,39,64
Тема №3: Теоретико-правові проблеми вдосконалення законодавства Основна: 4,6,8,13,14 Додаткова: 21,28,39,43
Тема №4: Правовий статус Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. людини та громадянина: проблеми теорії та практики Основна: 1,2,7,10,14 Додаткова: 12,65,66,69
Тема №5: Проблеми та сучасний стан правозастосовної діяльності в Україні Основна: 2,3,6,8,12,14 Додаткова: 49,55,58,62
Тема №6: Тлумачення норм права: проблеми теорії та практики Основна: 1,2,5,9,14 Додаткова: 33,43,55,64
Тема №7: Проблеми правової кваліфікації поведінки суб’єктів права Основна: 1,2,3,6,15 Додаткова: 42,46,48,70
Тема №8: “Зловживання правом” як юридична категорія і проблема юридичної практики Основна: 4,6,8,12,14 Додаткова: 29,39,62,67
Тема №9: Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема Основна: 2,3,6,8,12,14 Додаткова: 18,55,57,63
Тема №10: Проблема правосвідомості та правової культури, законності та правопорядку Основна: 4,6,8,11,14 Додаткова: 12,23,61,69
Всього за семестр: Залік

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та темами (заочна форма навчання)

Номер модулю Номер та назва змістового модулю, номер Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. та найменування теми Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни Література Вид контролю
Всього з них:
лекції Семінарські заняття Практичні заняття Лабораторні заняття Самостійна робота
Семестр № 8
Модуль 1 Всього за модуль № 1
Змістовий модуль № 1 МК
Тема №1: Проблема праворозуміння Основна: 4,6,8,13,15 Додаткова: 6,18,44,66
Тема №2: Законодавство: проблеми теорії та практики застосування Основна: 1, 7,10, 15 Додаткова: 21,28,39,64
Тема №3: Теоретико-правові проблеми вдосконалення законодавства Основна: 4,6,8,13,14 Додаткова: 21,28,39,43
Тема №4: Правовий статус людини та громадянина: проблеми теорії та практики Основна: 1,2,7,10,14 Додаткова: 12,65,66,69
Тема №5: Проблеми та сучасний стан правозастосовної діяльності в Україні Основна: 2,3,6,8,12,14 Додаткова: 49,55,58,62
Тема №6: Тлумачення норм права: проблеми теорії та практики Основна: 1,2,5,9,14 Додаткова: 33,43,55,64
Тема №7: Проблеми правової кваліфікації поведінки суб’єктів права Основна: 1,2,3,6,15 Додаткова: 42,46,48,70
Тема Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. №8: “Зловживання правом” як юридична категорія і проблема юридичної практики Основна: 4,6,8,12,14 Додаткова: 29,39,62,67
Тема №9: Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема Основна: 2,3,6,8,12,14 Додаткова: 18,55,57,63
Тема №10: Проблема правосвідомості та правової культури, законності та правопорядку Основна: 4,6,8,11,14 Додаткова: 12,23,61,69
Всього за семестр: Залік


4.1.3. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять

Структура вивчення навчальної дисципліни Кількість годин Вид контролю
Модуль 1 МК
Змістовий модуль № 1
Тема № 1: Проблема праворозуміння
Лекція за темою № 1 «Проблема праворозуміння»
Самостійна робота
Тема №2: Законодавство: проблеми теорії та практики застосування
Лекція за темою № 2 «Законодавство: проблеми теорії та практики застосування»
Самостійна робота
Тема №3: Теоретико-правові проблеми вдосконалення законодавства
Лекція за темою № 3 «Теоретико-правові проблеми вдосконалення Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. законодавства»
Самостійна робота
Тема №4: Правовий статус людини та громадянина: проблеми теорії та практики
Лекція за темою № 4 «Правовий статус людини та громадянина: проблеми теорії та практики»
Самостійна робота
Тема №5: Проблеми та сучасний стан правозастосовної діяльності в Україні
Лекція за темою № 5 «Проблеми та сучасний стан правозастосовної діяльності в Україні»
Самостійна робота
Тема №6: Тлумачення норм права: проблеми теорії та практики
Лекція за темою № 6 «Тлумачення норм права: проблеми теорії та практики»
Самостійна робота
Тема №7: Проблеми правової кваліфікації поведінки суб’єктів права
Лекція за темою № 7 «Тема №7 : Проблеми правової кваліфікації поведінки суб’єктів права»
Самостійна робота
Тема №8: “Зловживання правом” як юридична категорія і Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. проблема юридичної практики
Лекція за темою № 8 «“Зловживання правом” як юридична категорія і проблема юридичної практики»
Самостійна робота
Тема №9: Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема
Лекція за темою № 9 «Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема»
Самостійна робота
Тема №10: Проблема правосвідомості та правової культури, законності та правопорядку
Лекція за темою № 10 «Проблема правосвідомості та правової культури, законності та правопорядку»
Самостійна робота
Всього за заліковим кредитом: Залік


4.1.4. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни.

Завдання що виносяться на самостійну роботу Література:
Модуль 1
Змістовий модуль № 1.
Тема № 1: Проблема праворозуміння Основна: 4,6,8,13,15 Додаткова: 6,18,44,66
  1. Інтегративне визначення поняття права
  1. Толерантний закон
3. Право і політика, їх співвідношення
Тема №2: Законодавство: проблеми теорії та практики Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. застосування Основна: 1, 7,10, 15 Додаткова: 21,28,39,64
1. Правозастосовні помилки
2. Нормативне юридичне тлумачення
3. Субсидіарний спосіб подолання прогалин у праві
Тема №3: Теоретико-правові проблеми вдосконалення законодавства Основна: 4,6,8,13,14 Додаткова: 21,28,39,43
1. Європеїзація законодавства
2. Консолідація законодавства
3. Особливості кодифікації національного законодавства України
Тема №4: Правовий статус людини та громадянина: проблеми теорії та практики Основна: 1,2,7,10,14 Додаткова: 12,65,66,69
1. Права людини як правова цінність
2. Національно-правові способи захисту прав людини
3. Міжнародно-правові способи захисту прав людини
Тема №5: Проблеми та сучасний стан правозастосовної діяльності в Україні Основна: 2,3,6,8,12,14 Додаткова: 49,55,58,62
1. Гарантії встановлення об’єктивної істини у справі
2. Докази і доказування в юридичному процесі
3. Деформація професійної правосвідомості юриста-практика
Тема №6: Тлумачення норм права: проблеми теорії та практики Основна: 1,2,5,9,14 Додаткова: 33,43,55,64
1. Офіційне Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. тлумачення закону
2. Статичне юридичне тлумачення
3. Динамічне юридичне тлумачення
Тема №7: Проблеми правової кваліфікації поведінки суб’єктів права Основна: 1,2,3,6,15 Додаткова: 42,46,48,70
  1. Поняття правової кваліфікації
  1. Критерії юридичної оцінки поведінки суб’єктів права
Тема №8: “Зловживання правом” як юридична категорія і проблема юридичної практики Основна: 2,3,6,8,12,14 Додаткова: 18,55,57,63
  1. Поняття зловживання правом
  1. Форми зловживання правом
Тема №9: Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема Основна: 2,3,6,8,12,14 Додаткова: 18,55,57,63
1. Правова доктрина
  1. Судовий прецедент
Тема №10: Проблема правосвідомості та правової культури, законності та правопорядку Основна: 4,6,8,11,14 Додаткова: 12,23,61,69
  1. Мотиви правомірної поведінки
  1. Правова культура і субкультура
  1. Гарантії законності та правопорядку

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

5.1.1. Теми рефератів

1. Відмінність державної влади від інших форм соціальної влади.

2. Вплив права на державу: основні напрямки та значення.

3. Вплив праворозуміння на вирішення проблеми Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. співвідношення держави і права.

4. Вплив соціального середовища на формування правомірної поведінки окремої особи.

5. Вчинки, що впливають на формування правомірних форм поведінки особи.

6. Головні аспекти впливу держави на право.

7. Громадянське суспільство і держава.

8. Громадянське суспільство, держава і право.

9. Громадянське суспільство: поняття, структура, ознаки.

10. Демократія як принцип організації сучасної української держави.

11. Держава і громадянське суспільство (механізми і моделі взаємодії).

12. Держава і політична система. (Взаємодія, загальна і особлива).

13. Держава у політичній системі суспільства.

14. Держава у системі державних владовідносин.

15. Держава як універсальний політичний інститут.

16. Держава: загальне і особливе у різних підходах щодо поняття.

17. Державана влада як особлива різновидність соціальної влади.

18. Державна влада (проблеми Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. розуміння і здійснення).

19. Державна влада та державний примус: проблема співвідношення.

20. Державна влада, як різновид публічної влади.

21. Джерела права України.

22. Дисципліна і демократія.

23. Діалектика взаємозв'язку класового і загальносоціального у сутності права.

24. Діалектика державно-правової дійсності.

25. Елементи держави (характеристика з погляду різноманітних типів (праворозуміння).

26. Ефективність правового регулювання.

27. Загальна характеристика ознак держави.

28. Загальні і спеціальні гарантії законності та проблеми їх забеспечення в умовах сучасної України.

29. Закон (поняття, юридичні властивості, види, особливості функціонування як джерело права у різних правових системах).

30. Законність, як стан; законність, як принцип.

31. Залежність правової поведінки особи від рівня її правосвідомості.

32. Засоби правового виховання та проблеми їх Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. обрання у процесі індивідуального виховання особи.

33. Звичаєве право. (Історія, співвідношення з правом).

34. Звичай і право, їх співвідношення.

35. Звичай і правомірна поведінка.

36. Звичка та правомірна поведінка

37. Зворотній зв’язок у владовідносинах.

38. Ідеологічний аспект проблеми співвідношення держави і права.

39. Колективні форми правомірної поведінки.

40. Конфедерація як форма державного устрою (поняття, особливості, проблеми визначення і функціонування).

41. Лобізм у правотворчій і правозастосовчій діяльності.

42. Маргінальна поведінка, як форма правомірної поведінки.

43. Мета, завдання і функції держави.

44. Механізм держави: поняття, ознаки, структура.

45. Механізм правового впливу на державу.

46. Механізми взаємодії держави і права.

47. Механізми формування різних видів правомірної поведінки.

48. Місце державної влади у системі суспільних відносин.

49. Місце і значення правоохоронних органів Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. для створення оптимального режиму правопорядку і законності у суспільстві.

50. Місце і роль держави і права у соціальній регуляції.

51. Місце і роль правосвідомості у правовій системі суспільства.

52. Місце та роль права у політичній системі суспільства.

53. Мораль і право, їх співвідношення.

54. Нормативістська теорія права

55. Нормативний договір як форма права.

56. Нормативність права.

57. Нормотворчість: загальнодержавний і регіональний рівні.

58. Особливості державної влади в Україні.

59. Особливості правомірної поведінки населення України на сучасному етапі.

60. Особливості форми української держави на сучасному етапі.

61. Підходи до розуміння змісту та соціального призначення державної влади.

62. Погляди Н. Неновські на співвідношення держави і права (критичний аналіз).

63. Покарання та правове виховання.

64. Політичний і державно Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема.-правовий режими: проблеми співвідношення понять.

65. Політичний режим сучасної України.

66. Політичні інтереси та вирішення проблеми співвідношення держави і права.

67. Похідний характер держава і права від характеру та системи суспільних відносин.

68. Право і громадянське суспільство.

69. Право і закон: проблеми їх співвідношення.

70. Право і інші системи соціальної регуляції (співвідношення з погляду різних типів праворозуміння).

71. Право у системі соціальних норм: плюралізм думок.

72. Право, законність, правопорядок: проблеми співвідношення.

73. Право, як регулятивна основа функціонування політичної системи суспільства.

74. Правова культура та правомірна поведінка.

75. Правове узагальнене навчання та правомірна поведінка.

76. Правовий звичай як форма права.

77. Правовий нігілізм (загальна характеристика).

78. Правові акти: поняття, ознаки, види, проблеми прийняття Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема..

79. Правові аспекти реалізації державної влади.

80. Правовой нігілізм і правова культура.

81. Правомірна поведінка і правові засоби. (Історія, співвідношення, проблеми.)

82. Правомірна поведінка: поняття, ознаки, види, стимули.

83. Правопорядок і право, їх співвідношення.

84. Правопорядок: проблеми становлення в Україні.

85. Правосвідомість та правомірна поведінка.

86. Правотворчість і законотворчість: проблеми співвідношення.

87. Принципи організації і діяльності сучасної української держави.

88. Природньо-правові погдяди на співвідношення держави і права.

89. Проблема ''легітимности закону’’.

90. Проблеми вдосконалення правотворчої діяльності в Україні.

91. Проблеми взаємодії праворозуміння права.

92. Проблеми визначення поняття держави у соціальних науках.

93. Проблеми визначення поняття законності у юридичній науці.

94. Проблеми ефективності права.

95. Проблеми зміцнення законності і правопорядку в Україні.

96. Проблеми механізму сучасної української Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. держави.

97. Проблеми поняття соціальної сутності і цінності держави.

98. Проблеми правосвідомості.

99. Проблеми реалізації принципів законності (на прикладі України). Роль і значення законності для розвитку сучасного українського суспільства.

100. Проблеми розрізнення і співвідношення суспільства і держави.

101. Проблеми розуміння ролі держави (методологія, підходи).

102. Проблеми співвідношення влади і суспільства.

103. Проблеми співвідношення законності та доцільності у процесі юридичної практики.

104. Проблеми стимулювання правомірної поведінки.

105. Проблеми сучасного федералізму.

106. Проблеми форми сучасної української держави.

107. Розуміння права у вітчизняній юридичній науці.

108. Роль і місце заохочення у процесі правового виховання.

109. Соціальна сутність держави: проблеми визначення.

110. Специфіка об’єкту державних владовідносин.

111. Співвідношення влади і держави.

112. Співвідношення державної та політичної влади Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема..

113. Співвідношення понять «ознака держави», «атрибут держави», «елемент держави» та символ держави».

114. Співвідношення понять «правовий» і «суспільний порядок».

115. Співвідношення понять правопорядок і законність.

116. Співвідношення права і політики.

117. Структура, зміст та особливості державних владовідносин.

118. Судовий прецедент (поняття, юридичні властивості, види, особливості функціонування як джерела права у різних правових системах).

119. Теорія розподілу влади (історія формування і практика реалізації у сучасних державах).

120. Українська дійсність та її вплив на формування правомірної поведінки особи.

121. Функції правосвідомості та сучасна українська державно-правова дійсність.

122. Чинники, що впливають на рівень законності і правопорядку усуспільстві.

123. Шляхи та засоби зміцнення законності і правопорядку у суспільстві.

124. Юридична техніка і мова законодавства.

125. Якість Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема. закону.

5.1.3. Теми наукових робіт

1. Нормативна природа принципів права.

2. Правова політика.

3. Правовий і неправовий закон.

4. Ієрархічна структура системи національного законодавства України.

5. Співвідношення понять «людина», «особистість», «індивід», «громадянин», «суб’єкт».


documentacsdngj.html
documentacsduqr.html
documentacsecaz.html
documentacsejlh.html
documentacseqvp.html
Документ Тема №9. Система джерел (форм) права як загальнотеоретична проблема.